Navigace

Obsah

Od středy 21. 10. 2020 nařizuje vláda všem nosit roušky venku, dětí a zam. v MŠ se ndále tato povinnost netýká.

 

Školní jídelna funguje v době on-line výuky ve škole v omezeném provozu, dovoláte se pouze dopoledne,(tel.č. 515333300),děkujeme za pochopení

 

 

SOUTĚŽ O NEJ DRAKA

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU

--> 2.11. 2020 od 6:30 - 8:30  


Vážení rodiče, v letošním školním roce neproběhne schůzka rodičů jak vždy, ale o dění ve školce vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

ŠKOLKA  je otevřená denně od 6.00 do 16.00 hodin. Do  7.30 se děti scházejí ve třídě Berušek, později se rozdělí do svých tříd. Také odpoledně od 14.45 jsou již všechny děti ve třídě Berušek.

Zadejte si prosím do mobilního tel. číslo na vaši
p. učitelku a volejte jí v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve školce. Dále si v době nepřítomnosti nezapomeňte odhlásit stravu (515333300), není v naší kompetenci toto zajišťovat, děkujeme.

V měsíci říjnu budeme opět sbírat starý papír, vše vyvěsíme na nástěnky.

Vše dětem podepište, do šatny dejte náhradní oblečení.

Přečtěte si prosím Den ve školce - 2. strana oddílu nástěnka na webu

                           
 

Informace k situaci ve školství ohledně onemocnění covid - 19, platné od 1. 9. 2020

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
2. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. § Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.


Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování. 
Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZD dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:  V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.


 


 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


Podmínky provozu MŠ se mohou měnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popřípadě na základě doporučení, nebo nařízení vlády.

 

www.mšmt.cz      - soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení


 

 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.30 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO