Navigace

Obsah

Stravné za ČERVENEC se vybírá ve ČTVRTEK 30.7. od 6:00-8:30
 

 

Letní prázdniny - přání

Videoprocházka MŠ


Úplata za vzdělávání za měsíc březen vám bude vrácena po odečtení poměrné části (100,- Kč), za týden od 25.5. do 29.5. bude platba 50,- Kč a za červen 200,- pro všechny, i když dítě nenastoupí do mateřské školy - viz. pokyn ke stanovení úplaty.
 

Pokyn ke stanovení úplaty.doc (30.5 kB)
 

Doporučení pro zákonné zástupce od 25.5.2020

Při cestě do mateřské školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 

 • Dodržení odstupů 2 m.
 • V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování osob před školkou
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, děti do 7 let nemusí
 • Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy v roušce
 • Děti nemají povinnost nosit roušku, stejně tak ped. personál MŠ
 • V šatně se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou, pokud je to možné, doveďte dítě rovnou do jeho třídy v čase, kdy je tam již jeho p. učitelka, aby se co nejvíc zabránilo míchání skupin dětí (nejlépe 7.30 – 8.00)
 • Učitelka převezme vaše dítě, a to si neprodleně umyje ruce mýdlem v umývárně, kam rodiče nevstupují
 • Je zakázáno nosit do školky hračky z domova
 • Odvádějte děti nejlépe v čase do 14.45 z jejich třídy, aby nemuselo docházet ke spojování tříd a míchání dětí
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě vykazující příznaky jakéhokoliv onemocnění a také žádat potvrzení od lékaře při jakémkoli podezření na onemocnění covid - 19 u dítěte
 • Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze). Povinně si pedagog nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 • Školkovné bude placeno poměrnou částí, tedy 50,- Kč za květen, 200,- Kč za červen, těm,  kteří již v tomto školním roce nenastoupí ke vzdělávání bude úplata prominuta v plné výši
 • Prázdninový provoz bude od 1.7. do 31.7. 2020, nahlaste prosím účast/neúčast dítěte p. učitelce
 • Provoz MŠ zůstává nezměněn, tedy 6.00 – 16.00 hodin denně.
 • Nadále platí omlouvání dětí podle školního řádu
 • Zvažte dobře, zda vy, nebo členové vaší rodiny nepatříte do tzv. rizikové skupiny, kde není vhodné, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ
 • Stravování bude probíhat běžným způsobem za zvýšených hygienických opatření

  Rodiče – zákonní zástupci podepíší v první den docházky svého dítěte prohlášení  bezinfekčnosti svého dítěte.


 

Mateřská škola zajistí:

 • Provoz MŠ ve stanovené době se zvýšenými hygienickými opatřeními – viz. manuál MŠMT
 • Zvýšený dohled zejména při hygieně dětí, umývání, desinfekce prostředí, atd.
 • Každé dítě si neprodleně při vstupu do třídy umyje ruce
 • Časté větrání
 • Aktivity organizovat tak, aby byly co nejvíce v areálu MŠ
 • Pravidelné úklidové a desinfekční práce v celé MŠ, desinfekce povrchů které používá větší množství lidí (kliky, madla, atd.) několikrát denně
 • Poučení všech zaměstnanců MŠ, včetně zajištění úklidových a ochranných prostředků

 


Podmínky provozu MŠ se mohou měnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popřípadě na základě doporučení, nebo nařízení vlády.

 

www.mšmt.cz      - soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení


 

 

 


 

Den ve školce:

Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek -prostřední třída a odtud v 7.45 odcházejí do své třídy. Prosíme rodiče, voďte děti do MŠ nejpozději v 8. hodin, aby si stihly pohrát a rozkoukat se. V 8.30 je svačinka a po ní následují řízené činnosti - hry, práce v "centrech aktivit" - kreslení, čtení, cvičení atd.

V 9.30 odcházejí děti na pobyt venku, kde jsou až do 11.30 hodin, vybavte je proto vhodným oděvěm a obuví.

V 11.30 - 11.45 je oběd a po něm děti, které odpočívají ve školce, zůstávají každý ve své třídě, převléknou se do pyžamka 
a odpočívají. 

Odpočinek ve třídě Broučků zajišťuje p. uč. Krejčová a Kellnerová, ve třídě Motýlků p. uč. Hermanová a Kellnerová, ve třídě Berušek p. uč. Vránová.
Po odpočinku se děti nasvačí a probíhají odpolední činnosti, ve 14.45 se zbývající děti přesunou do třídy Berušek, odkud děti odcházejí domů.

 

PŘEJI TEDY VŠEM, ABYCHOM SPOLEČNĚ STRÁVILI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE A DĚTEM SE V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBILO