Navigace

Obsah

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace

                                  

                                                                                                                                

Školní vzdělávací program

Jak žít spolu

2018/19

 

 

 

 

 

 

ŠVP byl inovován ke dni 1. 9. 2018
Zpracovala: Hana Kellnerová, ředitelka ve spolupráci s kolektivem MŠ

Platnost: od 1. 9. 2018
 

Č.j.
Spisový znak: 3.6
Skartační znak: A 10

 

 

                                                                             

 

 

 

Školní vzdělávací program MŠ Hostěradice:

 

..

 

 
                                                            Motto:

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“

 

Autor: ROBERT FULGHUM

                                                                            

 Obecná charakteristika MŠ

 Od ledna 2007 je v provozu nová budova mateřské školy, která splňuje nejpřísnější hygienické
a stavební podmínky. MŠ je trojtřídní s kapacitou 75 dětí, rozdělené do tří heterogenních - smíšených tříd.                              
 I. třída Berušky – děti od 2 do 5 let
II. třída Broučci – děti od 2 do 5 let
III. třída Motýlci – děti od 5 do 7 let                                  

 Budova tvaru L je rozdělena do tří tříd, které slouží jako herna a zároveň jako místo odpočinku.
U každé herny je vždy umývárna s dětskými toaletami, šatna, kabinet pro učitelky a provozní zaměstnance.  V jedné sekci je izolační místnost pro případ infekčního onemocnění dítěte,
 je zde i toaleta s umyvadlem, kam nemají přístup ostatní děti. Školka má také bezbariérový přístup ze dvora, v chodbě je rovněž bezbariérové wc.
Součástí každého oddělení je výdejna jídel, stravu zajišťuje ZŠ, která je vzdálená jen několik metrů od MŠ.  Školka je vytápěna zemním plynem, topení je také v podlahách.
Třídy jsou vybaveny barevným nábytkem rozděleným na jednotlivé hrací koutky.
K MŠ přiléhá dvoreček, který výměrou odpovídá pouze kapacitě jedné třídy, proto využíváme zřizovatelem nově vybudovanou zahrádku s průlezkami, houpačkami a dalším vybavením.
Zahrádka vyhovuje opět jedné třídě, třetí třída využívá prostory hřiště požárníků, chodí na vycházky.
Máme vypracovaný plán střídání, každá učitelka tedy ví, kde budou děti trávit pobyt venku a může si připravit činnosti. Od roku 2013 nám ZŠ půjčuje prostory tělocvičny.
 Provoz tříd je ve všech celodenní. Zajišťuje jej 5 učitelek (včetně p. ředitelky)a 2 provozní zaměstnankyně. Učitelky mají středoškolské pedagogické vzdělání, jedna učitelka má vysokoškolské vzdělání.
 Přijímání dětí probíhá každým rokem v březnu, vzhledem k úbytku porodnosti můžeme uspokojit všechny zájemce. Situace a dlouhodobá prognóza není příznivá, očekáváme celorepublikový úbytek porodnosti v nejbližších letech, což se později projeví na počtu dětí ve školkách.
 


 Podmínky předškolního vzdělávání

Věcné, materiální podmínky:

Prostorové podmínky MŠ jsou dostatečné vzhledem ke stanovené kapacitě. Budova i vybavení nábytkem a zařízením jsou od roku 2007 zcela nové. Nábytek je funkční, barevný, celkově ladí s prostředím každé třídy. Máme tři samostatně fungující třídy, každá s příslušenstvím – umývárna, šatna. V každé třídě je počítač pro děti. Všechny prostory MŠ odpovídají hygienickým požadavkům. Pro odpočinek dětí jsou zakoupeny postýlky – odpočinek dětí probíhá ve dvou třídách. Menší nevýhodou jsou dva samostatné vchody, problém je to pro rodiče, kteří mají dvě děti a každé z nich je v jiné třídě.
Vybavení hračkami je potřeba stálá, snažíme se reagovat na složení tříd a vybírat hračky podle zájmů dětí a také podle učitelek. Hračky jsou uloženy v dosahu dětí, třídy rozděleny na hrací koutky. Tyto koutky přestavujeme taktéž podle složení třídy vždy na začátku školního roku.
Vstupní prostory a chodby jsou vymalovány obrázky s dětskými motivy pohádek z večerníčků. V roce 2015 byla nově vymalována třída Motýlků, zakoupeny nové hračky a didaktické pomůcky.
K budově patří oplocený prostor – dvoreček, vydlážděný a zčásti travnatý, vybavený hracími prvky, odpovídajícími bezpečnostním normám. Je zde také samostatná toaleta. P. učitelky si na dvorečku vyhradily prostor pro pěstování zeleniny spolu s dětmi, na záhonku pěstují ředkvičky a kedlubny. Hračky jsou zde ukládány do dřevěné chatky. 

K pobytu venku využíváme také od roku 2010 zahrádku, vzdálenou asi 200m – je na dohled MŠ. Je opět plně vybavena herními prvky, toaletou, chatkou na úklid a hraní.
Rovněž máme k dispozici fotbalové hřiště a hřiště hasičů obce. Rádi chodíme i na vycházky do okolí Hostěradic.
ZŠ nám umožňuje podle rozvrhu návštěvy tělocvičny, v tomto chceme pokračovat i v letošním školním roce.;

 

Do MŠ jsou zpravidla 1x za měsíc zvány společnosti, divadélka, která pro děti hrají divadelní představení, nabízejí zajímavé a pro děti přizpůsobené besedy, představení, koncerty.

 

 

Záměry:

- výmalba ostatních tříd a chodeb MŠ
- vybavení hračkami
- vybavení pro pohybový rozvoj dětí venku( košíková, fotbal, padák)
- zřízení koutku přírody, zahrádka


 

Životospráva:
Dětem dovážíme stravu ze Školní jídelny, která je v budově ZŠ. Je zajištěna dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka. Vše odpovídá požadavkům a kritériím správné výživy, za což zodpovídá vedoucí ŠJ. Svačinka je podávána „volným režimem,“ děti si sami volí množství, sami po sobě uklízí, dopomoc je nabízena individuálně. Děti do jídla nenutíme, pouze nabízíme. Mezi ranní svačinou a obědem je časové rozmezí přibližně 3 hodiny, odpoledne 2,5 hodiny. Během celého dne je dětem zajištěn pitný režim, také na dvorečku a zahrádce, pokud jsou děti na vycházce, vracejí se napít na dvoreček MŠ podle potřeby dětí.

Pobyt venku bývá zpravidla 2 hodiny, pouze při nepříznivém počasí se činnosti přesunují do tříd, nebo do tělocvičny ZŠ. Při pobytu venku respektujeme dětskou potřebu volného pohybu bez organizování, podle zájmu dětí jsou zařazovány organizované činnosti.

Odpočinek po obědě je organizován ve dvou třídách, dětem, které pouze odpočívají, jsou nabídnuty klidné hry – prohlížení knížek, stavebnice, kreslení. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, odpočinku, zařazujeme tělocvičné chvilky, pohybové aktivity.
 

                                                                                         

Psychosociální podmínky:

Adaptační proces je rodičům přiblížen ještě před vstupem dítěte do MŠ, rodiče si mohou zvolit způsob adaptace dle nabídky – kratší doba bez rodiče, s rodičem, se svačinkou, nebo bez ní, mohou se dohodnout pouze na některých dnech docházky.

MŠ má tří heterogenní třídy, ve dvou třídách jsou děti ve věku 2,5 – 5 let, ve třetí třídě děti 5 – 7 leté.

Při plnění cílů je brán zřetel na věk i schopnosti dětí, převažuje motivační nabídka činností, děti se mohou zapojit postupně. Ve třídách si děti spoluvytvářejí pravidla soužití pod vedením p. učitelky, snaží se jimi řídit, respektovat je.

Atmosféra ve třídě vzniká společenstvím té které skupiny dětí, nezapomínáme na demokratické jednání, vhodný vzor a příklad, kladný přístup.

Pedagogický styl vychází z osobnosti učitelky. Vzhledem ke koncepci MŠ, kterou jsme si společně zvolili, je naším cílem jednat citlivě, ohleduplně, hodnotit objektivně, dávat dětem prostor k samostatnému rozhodování a vyjadřování pocitů, na základě dětských zkušeností je dovést k poznávání / někdy i negativnímu / vlastní zkušeností.
Dítě má podle naší koncepce vidět příkladnou komunikaci dospělých, zejména učitelek, rodičů – vytváří se vzájemná důvěra, tolerance, spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, povzbuzení, neporovnáváme výkony. Učitelky vhodně ovlivňují negativní vztahy, podporují kamarádství.

Záměry:
-
podpora rovnocenného postavení dětí, prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí starších, předcházení rizikovému chování u dětí při vstupu do ZŠ
- ve spolupráci s rodiči se zaměřit na výslovnost u dětí, zavedení logopedických chvilek, další vzdělávání pedagogických zaměstnanců v oblasti logopedie
- pokračování v třídění odpadu v jednotlivých třídách a také ve výdejnách – nepedagogičtí zam., v kancelářích
a kabinetech – jdeme příkladem (od roku 2013), ekologická výchova, ochrana přírody
- ochrana přírody, zapojit rodiče, jít příkladem, kontakt s přírodou, vycházet z ročního období
- užívání počítačové techniky: střídání dětí v pravidelných intervalech, časový prostor ne delší než 10 minut
- nadále pěstování jahod a květin na dvorečku

  ( zakoupeny kuchyňské minutky do všech tříd ), počet dětí u počítače max.3, jedno hraje, ostatní sedí na židličkách
-zařazovat aktivity společně pro všechny děti, vhodnou motivací zapojit postupně i ty, které jen přihlížejí, učit děti domluvit se, říct svůj názor, umět ustoupit, vyjednávat, dělat kompromisy

 

Řízení MŠ:

Ředitelka MŠ ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi stanoví školní řád, odpovědnost jednotlivých pracovníků a náplň práce zaměstnanců. Pracovní doba, rozvrh směn, evidence docházky a organizační řád jsou jasně určeny.
Ředitelka zpracovává změny vzdělávacího programu po analýze výchovně vzdělávací práce předchozího školního roku, ve spolupráci s učitelkami.

Učitelky zpracovávají hodnocení průběžně ve třídách a na konci školního roku, vedou záznamy o dětech.
Ředitelka provádí hospitační kontroly, krátké vstupy do vzdělávacích činností, zpracovává analýzu hospitační činnosti.

Spolupráci se zřizovatelem zajišťuje ředitelka. MŠ spolupracuje se ZŠ, dětskou lékařkou, PPP, logopedy.

 

Pedagogické a personální zajištění:

Mezi zaměstnankyněmi MŠ panují hezké osobní vztahy, otevřená a vstřícná komunikace. To se odráží ve výchovné procesu, ve spolupráci s rodiči, zřizovatelem, celkové atmosféře v MŠ.

Pro rodiče jsou v každé třídě informační nástěnky, webové stránky školky.

Kolektiv pracovnic sestává ze sedmi osob, z toho pět pedagogických pracovnic a dvě provozní zaměstnankyně, jedna je školnice a pracovnice pro výdej stravy, druhá je uklízečka a pracovnice pro výdej stravy.

Tři pedagogické pracovnice mají středoškolské pedagogické vzdělání, jedna vysokoškolské a p. asistentka má také pedagogické vzdělání. Zaměstnanci se podle potřeb účastní pedagogických porad, vzdělávají se v samostudiu, nebo na kurzech, školeních dle nabídky školícího centra a finančních možností MŠ.

Všechny učitelky stejnou měrou zajišťují akce pro rodiče s dětmi, podílejí se na zábavných aktivitách pořádaných MŠ – výlety, divadla, slavnosti atd.

Záměry: Všechny učitelky se zaměří na samostudium v obl. individualizace, komunikace. Podle finančních možností zajistíme účast na seminářích a kurzech s touto tematikou.
Všechny učitelky si podle plánu dalšího vzdělávání nastudují pedagogické zákony, vyhlášky a literaturu.
O všech poznatcích postupně informují ostatní pedagogické pracovníky – porady, rozhovory, diskuze.

 


 

Spoluúčast rodičů:
MŠ podporuje rodinnou výchovu, informuje o vzdělávacích a výchovných činnostech, vysvětluje, vybízí ke spolupráci. Ve vztazích s rodiči je důležitá vzájemná tolerance, důvěra, otevřenost a ochota spolupracovat.
Rodiče mají možnost po domluvě vstupovat do pedagogického procesu ve třídách, spolurozhodují o zábavných aktivitách pro děti, hodnotí, zajímají se o dění v MŠ.

MŠ nabízí zapůjčení pedagogické literatury, zajištění přednášek a besed pro rodiče, nabízíme poradenský servis pomocí rady učitelek, nebo odbornou péčí.

Pedagogové chrání soukromí rodiny, jednají taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Formy spolupráce:


1) s rodiči:

- individuální konzultace
- příprava programů a besídek při různých výročích, vhodnou formou
- logopedická péče, konzultace, informace
- akce v rámci ekologické výchovy
- informační nástěnky
- výstavky dětských prací
- třídní schůzky (červen, začátek školního roku)
- informační letáčky

 

 

2) se zřizovatelem:

- zabezpečení chodu MŠ
- spolupráce při tradičních akcích (vítání občánků, vánoční strom atd.)

- údržby, rekonstrukce

3) se ZŠ, ŠJ:
 

- návštěvy divadelních představení organizovaných MŠ

- spolupráce při organizaci karnevalu v únoru

- návštěva předškoláků v ZŠ, seznámení se s prostředím
- využívání tělocvičny ZŠ
- sestavování jídelníčku, konzultace, hygienické normy


4) další spolupráce:

- spolupráce s PPP např. při odkladech školní docházky, problémové děti
- zpracování IVP pro integrované děti
- vybavení MŠ vhodnými pomůckami pro integraci
- pediatři
- kliničtí logopedové
Záměry: Větší informovanost rodičů – ŠVP, naše záměry a spolupráce, individuální přístup.
                Řídit se heslem: jde to, zkusíme to, budeme vyjednávat.

              

 Charakteristika vzdělávacího programu


Cíle předškolního vzdělávání:

1.       Rozvoj dítěte, jeho učení, poznávání

2.       Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.       Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 


Ve školní koncepci dbáme na vyváženost vzdělávání ve všech pěti oblastech:
a) Dítě a jeho tělo

b) Dítě a jeho psychika

c) Dítě a ten druhý

d) Dítě a společnost

e) Dítě a svět
 

  

Stavíme vždy na základě vytváření pozitivních mezilidských vztahů:

Vztahy mezi učitelkou a dětmi – učit děti respektovat učitelku jako přirozenou autoritu, nikoliv ze strachu, učit je vyjádřit bez obav svůj názor. Vytvářet citové vazby, společné prožitky, empatie radosti, starostí i smutku.
 

Vztahy mezi dětmi navzájem – vzájemná tolerance mezi dětmi, podpora kamarádských vztahů, domluvou předcházet konfliktům, vzájemně si pomáhat, respektovat pravidla i názor druhého.
 

Vztahy mezi rodiči a dětmi – podporovat kladné vztahy v rodině, pozitivní city k dítěti, nepodmiňovat lásku poslušností, nepoužívat vůči dětem násilí, zastrašování, nevychovávat děti k sobectví, egocentrismu.
Stanovit dětem jasné „mantinely,“ být důslední. Podněcovat zájem rodičů o dění v MŠ.
 

Vztahy mezi kolektivem MŠ a rodinou – vytvářet mezi zaměstnanci MŠ a rodiči i prarodiči důvěru, rovnocenné partnerství, porozumění a snahu pro ujednocený výchovný přístup k dětem.
Vzájemně komunikovat, snažit se o otevřenost, respektování se, důvěru. Zapojovat rodiče do akcí pořádaných MŠ.

Vztahy mezi zaměstnanci MŠ navzájem – laskavostí, trpělivostí, tolerancí a upřímnými vztahy, být příkladem dětem.
Předávat si zkušenosti, každodenní vzájemný kontakt, být chápajícím a tolerantním člověkem.


Vztahy mezi MŠ a veřejností – prezentovat se na veřejnosti přirozeně a slušně. Komunikovat v patřičných mezích, dodržovat odstup při jednání s cizími lidmi. Prezentace dovedností, schopností dětí, podpora sebevědomí u dětí.

 

 

 

Téma „Jak žít spolu“ je rozčleněno do několika bloků. Časově postupujeme od září až do konce školního roku, témata je možno v jednotlivých třídách přehazovat a to v souvislosti s počasím, děním v přírodě i v MŠ.
Pět integrovaných (provázaných) bloků se navzájem prolíná a navazují na sebe, zasahují do všech vzdělávacích oblastí. Bloky se dělí na tematické celky.


Názvy integrovaných bloků:
                                                  1.  Bydlíme pod jednou střechou
                                                  2.  Co se děje kolem nás
                                                  3.  Kouzlo a nebezpečí zimy
                                                  4.  Jaro se probouzí
                                                 
 5. Minulost, dnešek, budoucnost

 

 
 

 

 


Celá verze ŠVP je k nahlédnutí v MŠ Hostěradice.