Navigace

Obsah

PLATBY V MŠ
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka vždy na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního rok

 

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 200,- Kč.


Od září platba probíhá formou převodního příkazu - platba na účet č.: 27-6136320297/0100, variabilní symbol je jméno dítěte a číslo, které vám předá p. učitelka. 

Více informací viz. oddíl legislativa, pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Školkovné za školní rok 2021/2022 se vybírá vždy 15. v měsíci v kanceláři ředitelky vždy od 7.00 do 8.00 hodin, odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin. Další školkovné se vybírá vždy k 15. dni v měsíci, pokud je 15. den víkend, vybírá se školkovné před tímto datem.


 

 
Platba za stravování se platí v ZŠ u vedoucí ŠJ paní Krejčové dle stanovených termínů vyvěšených na nástěnce.
 
Cena stravného:

 

 
Strávníci
3 - 6 let
Strávníci
7let
Svačina
8,00
9,00
Oběd
21,00
25,00
Svačina
8,00
8,00