Navigace

Obsah

Z M O C N Ě N Í   pro předávání dítěte mateřskou školou

/ adresa /  Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo,příspěvk, Hostěradice 81,

  jiné pověřené osobě

Níže podepsaní zákonní zástupci zmocňují:

jméno a příjmení zmocněné osoby...........................................................................................................

datum narození..........................................................................................................................................

adresa........................................................................................................................................................

aby nás zastupoval/a/ při převzetí našeho dítěte

a aby  - pravidelně - nepravidelně odváděl/a/ z mateřské školy

v čase :    od................................     do...............................  hodin

našeho syna /dceru/ :

jméno a příjmení:

datum narození:

Zmocnění je platné:  od......................................  do  .................................

Při předávání dítěte jiné nezletilé osobě, rodiče prohlašují, že právní úkon, jímž nezletilého pověřují, je přiměřený

jeho intelektuální a mravní vyspělosti. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že nesou veškerou

zodpovědnost za případné nebezpečí, které dítěti hrozí při převzetí a doprovodu nezletilou nebo cizí osobou. V mimořádných případech se prokáží neuvedené osoby písemným potvrzením.

Při příchodu dítěte do mateřské školy musí být dítě předáno doprovázející osobou do rukou přítomné učitelky.

Zákonní zástupci:

  1. zákonný zástupce:

                                                                                podpis...........................................................................

             ulice:                                                           ulice:

  2. zákonný zástupce:

                                                                                podpis...........................................................................

             ulice:                                                           ulice:

Datum:                                              Podpisy učitelek........................................:.................