Navigace

Obsah

 

 

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

Č.j.: 58/2021

Účinnost od: 1. 9. 2021
Změny:

Spisový znak: 3.3

 

Skartační znak: A5

 

 

 1. Řád Mateřské školy, Hostěradice, okres Znojmo upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
  do ní zapsaných s přihlédnutím k místním podmínkám.
 2.  Řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:

           - Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání,

           - Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a            

           jiných souvisejících norem

 

           Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

                 OBSAH:

 

 • Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v Mateřské škole
 • Provoz a vnitřní režim MŠ
 • Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a pracovníků mateřské školy
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
  sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí
 • Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělání
 • Zacházení s majetkem MŠ
 • Závěrečné ustanovení
                                       ČL. I.
   

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍ
                                        VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období
od 2. května do 16. května.

 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

c) dohodu o docházce

d) přihlášku ke stravování  

 

K přijímání dětí jsou vydána kritéria, která zákonný zástupce obdrží při předávání žádosti
o přijetí dítěte a jsou zveřejněna na webu MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí

dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení,

popřípadě registrujícího lékaře.

 

 Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

 
Ukončení předškolního vzdělávání (na základě předchozího písemného oznámení ředitelky)
 

1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.

 

2. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

3. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.


4. Ukončení vzdělávání z důvodu opakovaného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem
 

5. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.


 

                                                                 ČL. II
 

                              PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ
 

Mateřská škola je zřízena jako zařízení pro pobyt dětí s celodenním provozem určenou dobou pobytu od 6.00 do 16.00 hodin.
 

V době podzimních, jarních a letních prázdnin může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních
a vnitřních úprav. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 třídách, všechny třídy jsou heterogenní, tedy smíšené s dětmi od 2 do 7 let.

 

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

Kapacita školy je 75 dětí.

 

Režim dne:

Děti se scházejí zpravidla do 8 hodin, po domluvě i jinak. Od 6.00 do 7.20 hodin
se scházejí ve třídě Berušek, odtud v 7.20 do svých tříd.

Rozcházejí se jednak po obědě a to od 11.45 hodin a dále od 14.30 hodin do 16.00 hodin,
dle potřeb zákonných zástupců. Vydávány jsou pouze jim a osobám uvedeným

na evidenčním listě. Pokud chtějí rodiče pověřit osoby mladší 18 let, zpravidla sourozence dětí, je třeba napsat žádost.

Od 14.45 hodin jsou děti sloučeny ve třídě Berušek a rozchází se odtud.

Při scházení ráno a odcházení odpoledne rodiče nenechají dítě vbíhat do tříd, v nichž není provoz, povinností zákonných zástupců je, že neprodleně po vyzvednutí dítěte ve třídě, opustí areál MŠ.


                      
Pobyt venku: Za příznivého počasí jsou děti venku zpravidla dvě hodiny, podle potřeby
a podle probíhajících výchovných činností. Důvodem k vynechání pobytu venku je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teplota pod -10°C.

     

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, divadelních a jiných představení,

besídek, dětských dnů a jiných akcí. Toto se týká také pobytu v tělocvičně ZŠ, která je pro nás dostupná každý den od 10.00 hodin, třídy se střídají podle domluveného harmonogramu.


 

Režim dne v jednotlivých třídách: (orientační časy)

 

  6.00 – 8.30 scházení dětí, volné hry ve třídách, ranní činnosti
  8.30 – 9.00 svačinka

  9.00 – 9.30 řízené činnosti, individuální činnosti

  9.30 – 11.30 pobyt venku podle aktuálního počasí a ročního období, podle činností
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 13.45 hygiena, odpočinek, náhradní aktivity u nespících dětí

13.45 – 14.30 hygiena, herní aktivity, svačina
14.30 – 16.00 odpolední hraní, pohyb. aktivity, rozcházení dětí

 

 Stravování dětí

Je zajišťováno dovozem jídel ze školní jídelny ZŠ Hostěradice do vlastních výdejen, kde se připravuje a vydává do jednotlivých tříd.

Cena jídla je vyvěšena v jednotlivých šatnách na nástěnce stejně jako aktuální jídelníček. Pokud je dítě přítomno v době jídla, vždy se stravuje – více viz. Řád Školní jídelny (příloha).

Stravné se platí koncem měsíce a přesný termín vyvěšuje vedoucí ŠJ na nástěnkách všech tříd.
 


Odhlašování stravy: stravu lze odhlásit nebo přihlásit do 14.00 hodin, a to vždy den
předem osobně, nebo na tel. čísle 515/333300. Neodhlášený oběd si v první den nepřítomnosti dítěte rodiče vyzvednou v MŠ v 11.45 – 12.00 hodin. Pokud si oběd řádně neodhlásí, bude jim účtována cena za oběd v plné výši, to je 55,-Kč.Způsob omlouvání dětí telefonicky nebo formou sms na číslech:


p. ředitelka služební:              702 /673257

Broučci :                                 776/ 673844

Berušky :                                722 /755654

Motýlci:                                 722/ 755652
 

 

 

                                                   ČL. III
 

 UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 

 Stanovení podmínek pobytu dítěte v MŠ, způsobu a rozsah jeho stravování:

 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy.

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce ve třídě MŠ.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na dvorečku mateřské školy

a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání
a jeho předávání po ukončení vzdělávání – adaptační proces.

 

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu

a) Učitelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce

b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, učitelka kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je učitelka povinna dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.

d) Učitelka je povinna se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)

e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

f) Učitelka není oprávněna svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti učitelky.

g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

 


 


 

 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání

a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v jednotlivých třídách mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí
do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Také mají možnost se informovat na individuální konzultační schůzce, která probíhá 4x ročně a její termín je zveřejněn na nástěnce jednotlivé třídy.


 

Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána
i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy, nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost

ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Vzdělávání zajišťují učitelky a školní asistent s pedagogickým vzděláním.  Vzdělávání probíhá v českém jazyce.

Naše koncepce je zaměřena na mezilidské vztahy.

 


Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelkou při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, nebo informací na webových stránkách školky.


 

Povinné předškolní vzdělávání:

S účinností od 1. 1. 2017 se podle §34 Š. Zákona stanovuje povinnost předškolního vzdělávání dítěte, která nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

Minimální časový rozsah této docházky počítá s nejméně 4 hodinami souvislého denního pobytu. V MŠ Hostěradice tento čtyřhodinový pobyt začíná mezi 7.00 – 7.45.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku).

Zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

 


Vzdělávání dítěte může probíhat i jiným způsobem:

 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a § 48a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
 

1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 6 písm. b) nebo c) ŠZ, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

(1a) Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období: první pondělí v měsíci listopadu, nebo první pondělí v měsíci prosinci. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.


 

(1b)Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 1a, a to ani v náhradním termínu.

 

(1c) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

(1d) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 1b nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1a

 

(1e) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 
Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání

a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

a) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

b) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

 

 

                         
c) Při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (od 1 měsíce a déle) rozhoduje o jeho uvolnění ředitelka MŠ na základě domluvy se zákonnými zástupci dítěte. Ti také doloží do 3 dnů dlouhodobou omluvenku dítěte. (omluvenka – vzor je k dispozici na webu MŠ, nebo u p. učitelky).

 
 

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.V MŠ Hostěradice je omlouvání možné telefonicky, sms, nebo ústně, při dlouhodobé absenci (měsíc a více) doloží do 3 dnů zákonný zástupce písemnou „omluvenku“ třídní učitelce, ředitelce, nebo je možné dítě omluvit písemně na mshost@seznam.cz, formulář omluvenky je ke stažení na webu mshosteradice.cz 

 


 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

Úhrada úplaty za vzdělávání:

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, výši školného stanovuje Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Úhrada stravného: 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené vedoucí školní jídelny.

Způsob platby a osvobození od úplaty upravuje Směrnice o úplatě.

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

  ČL. IV
                                                                  
 
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ, NEBO NÁSILÍ


 

 1. zákonní zástupci dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, školní řád
 2. rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s učitelkou pohybovat v areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí
 3. zákonní zástupci odpovídají za to, že jejich děti nenosí do MŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky apod.)
 4. všichni pracovníci byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními a zavazují se je dodržet, řídí se provozním, organizačním a školním řádem školy
 5. všechny osoby vstupující do MŠ zazvoní u vchodu a sdělí své jméno a účel návštěvy,

učitelky jsou povinny tuto skutečnost vyžadovat

 1. vcházející osoba je povinna vždy za sebou dveře zavřít, aby do budovy nevnikla cizí osoba či případně i zvíře/pes apod./
 2. pracovníci školy jsou oprávněni podezřelou osobu do budovy nevpustit
 3. všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích mateřskou školou organizovaných
 4. při styku se zaměstnanci školy dodržují zákonní zástupci pravidla slušného chování

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí (vyhláška 14/2005 Sb.), při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Výjimečně může ředitelka školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) nejvýše však o 11 dětí.

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost
a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelkyi pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě učitelky dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě. Při výskytu vší u dítěte, se řídí MŠ doporučením MŠMT
( k nahlédnutí v kanceláři ředitelky).

Učitelky dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí.

 

 

Postup při úrazu dítěte

Při každém úrazu, poranění či nehodě, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě,

na zahradě, na hřišti, popř. jiném místě, postupují učitelky takto:

 • Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
 • Informovat ředitelku školy.
 • Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.
 • Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte.
 • Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.

 


Postup při podávání léků, kapek, mastí, čípků (dále jen medikace) apod., popř. jiném zdravotním výkonu dětem

V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:

- zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitelky školy, popř. bude vyvěšen na webových stránkách školy).

- ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb.
 

Distanční vzdělávání

Podmínky zajištění distančního vzdělávání Mateřská škola poskytuje v případě nutnosti dle finančních, organizačních, personálních, časových, legislativních i kompetenčních možností, distanční vzdělávání zejména dětem s povinnou předškolní docházkou.

 

 Bezpečnost dětí  

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky i ostatní zaměstnanci následující zásady:

 

1. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:
se učitelský dozor řídí pravidly silničního provozu, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou, využíváme ochranných prostředků – vesty, terčíky.

 

2. Pobyt dětí v přírodě:
využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

3. Sportovní činnosti a pohybové aktivity:
před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

4. Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí pracovní a výtvarné činnosti

 

5. Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 


 

 


Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství,

nebo násilí
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku
a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

 

                                                              


  

 


                                                                         ČL. V

            PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

Ochrana osobních údajů

MŠ zajišťuje ochranu osobních údajů podle nařízení EU-směrnice 95/46/ES a zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů se týká školní matriky, dokladů o přijímání dětí, třídních knih, knihy úrazů, personální a mzdové dokumentace.
Podrobněji viz. Směrnice ředitelky MŠ k ochraně osobních údajů.


 

 

Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v tomto školním řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv
a Úmluva o právech dítěte.

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

 

 

 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v článku Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 


Práva zaměstnanců a pedagogických pracovníků
Pracovníci mají při výkonu své činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich ped. činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím, nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů, nebo zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s ped. pracovníkem ve škole
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti
c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé sociálně- pedagogické, nebo přímé pedagogicko- psychologické činnosti, pokud jsou v souladu s cíli a zásadami vzdělávání
d) volit a být voleni do školské rady
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Více viz. Školský zákon - novelaPovinnosti dětí

 

Chovat se podle pravidel, které si ve třídě stanoví.

Při odchodu ze třídy o tom informovat učitelku.

Snažit se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky.

Chránit sobě a ostatním zdraví, majetek.

 Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné papuče s protiskluznou podrážkou),

b) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

c) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, bez výskytu vší a hnid, dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole,

d) při převzetí dítěte z MŠ od učitelky zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.). Informovat bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) učitelku i o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od učitelky v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.); na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!

 

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí a pracovníků školy,

při přebírání dítěte , které jeví známky onemocnění, nebo je zraněné, může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

 

 

Povinnosti zaměstnanců

 

Dodržovat pracovní náplň, zachovávat mlčenlivost, dodržovat bezpečnostní předpisy.

Chránit majetek školy, šetrně s ním hospodařit.

Jednat s rodičovskou veřejností uctivě a na partnerské úrovni.

  
ČL. VI.

 

                                            ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky,

aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítě učitelce mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s učitelkami školy týkajícího se vzdělávání dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

V budově a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

                                 

 

 

 


 

 

VII.
zÁvěrečná ustanovení

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád byl inovován a nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy.

 Je účinný od 1. 9. 2021

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu,
 a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. 

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí ústní formou a vyvěšením jednoho výtisku na nástěnky MŠ. Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že byl se školním řádem řádně seznámen a souhlasí tímto s podmínkami a režimem školky.
V Hostěradicích dne:  30. 8. 2021                 Hana Kellnerová, ředitelka…………………..