Obsah

Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Č.j.: 56/2016

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: 6. 4.

Skartační znak: S 5

Změny:duben 2017, platnost prodloužena březen 2018

 

Tento pokyn vychází z:

- § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle

- § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
- zrušuje dosavadní ustanovení

 

 

Obsah:

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. II Výše úplaty

Čl. III Snížení úplaty

Čl. IV Splatnost úplaty

Čl. V Osvobození od placení úplaty

Čl. VI Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 Rozhodnutí o úplatě za předškolní vzdělávání

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

 

Čl. II

Výše úplaty

 

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

 

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 200,- Kč

 

 

Čl. III

Snížení úplaty

 

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech:

 

a) Dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, týká se dětí do 2 let věku.Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz (odst. 3 vyhlášky). Snížená úplata je stanovena na částku 132,- Kč.
 

 

b) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4). Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. Snížená úplata je stanovena na částku 132,- Kč.

 

c) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

 

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule.

 

Čl. IV

Splatnost úplaty

 

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Čl. V

Osvobození od placení úplaty

 

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nebo

 

e) dítě, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ, je to období od 1. září školního roku, následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let, do konce daného školního roku
 ( zákon č. 561/2006 Sb., školský zákon)

 

 

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

Tato pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017 a zrušuje zároveň dosavadní ustanovení.
Platnost pokynu je prodloužena na školní rok 2018/2019


 Hana Kellnerová, ředitelka